Δημοσίευση νέου Θέματος

Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

  • Αρχές, δημοσιογράφοι και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα μητρώα και πηγές πληροφοριών
  • Όριο τα 10.000 ευρώ για συναλλαγές με μετρητά
  • Κανόνες δέουσας επιμέλειας για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους από το 2029
  • Νέα ευρωπαϊκή αρχή για την άμεση εποπτεία των οντοτήτων υψηλού κινδύνου

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι τα άτομα με έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των αρμόδιων αρχών και των εποπτικών φορέων, θα έχουν άμεση, αφιλτράριστη και ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι προσβάσιμες σε εθνικά μητρώα, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα σε επίπεδο ΕΕ και θα περιέχουν πληροφορίες σε βάθος πενταετίας.

Τα νέα μέτρα παρέχουν επίσης στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) περισσότερες εξουσίες για την ανάλυση και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την αναστολή ύποπτων συναλλαγών.

Ευρείες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και ελέγχου της ταυτότητας πελατών, μετά την διενέργεια της οποίας οποία οι σχετικές υπόχρεες οντότητες (π.χ. τράπεζες, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και κρυπτοστοιχείων ή κτηματομεσίτες και εικονικοί κτηματομεσίτες) πρέπει να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες στις ΜΧΠ και σε άλλες αρμόδιες αρχές. Από το 2029, οι κορυφαίοι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές υψηλής αξίας με επενδυτές ή χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών συμβολαίων και των μεταγραφών παικτών, θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους, να παρακολουθούν τις συναλλαγές τους και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές στις ΜΧΠ.

Η νομοθεσία περιλαμβάνει ακόμη ενισχυμένες διατάξεις επαγρύπνησης όσον αφορά άτομα με εξαιρετικά μεγάλη περιουσία (δηλ. πλούτο συνολικής αξίας τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας τους). Οι διατάξεις περιλαμβάνουν πανευρωπαϊκό όριο για τις μεγάλες πληρωμές σε μετρητά, ύψους 10.000 ευρώ, από το οποίο εξαιρούνται ιδιώτες σε μη επαγγελματικό πλαίσιο, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και την αποφυγή της παράκαμψής τους.

Νέα εποπτική αρχή

Μια νέα αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) θα συσταθεί στη Φρανκφούρτη. Η AMLA θα επιφορτιστεί με την άμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων υψηλότερου ρίσκου, θα παρεμβαίνει σε περίπτωση εποπτικών αστοχιών και θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος και διαμεσολαβητής για τις εποπτικές αρχές. Θα εποπτεύει επίσης την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.

Η δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελείται από την έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (εγκρίθηκε με 513 ψήφους υπέρ, 25 κατά και 33 αποχές) τον κανονισμό για το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων» (εγκρίθηκε με 479 ψήφους υπέρ, 61 κατά και 32 αποχές) και τον κανονισμό για την δημιουργία της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) (εγκρίθηκε με 482 ψήφους υπέρ, 47 κατά και 38 αποχές).

Επόμενα βήματα

Οι κανόνες πρέπει ακόμη να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Με την έγκριση τους, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών που διατυπώθηκαν στην Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ιδίως στις προτάσεις 16(1) και 16(2) για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών.

The post Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος first appeared on Ο Χρόνος : xronos-kozanis.gr.* Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά εδώ
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  [ + ]